Tài liệu

Tên tài liệu Ngày update Download

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2017

Download

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II năm 2017

Download

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2017

Download

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I năm 2017

Download

Báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán năm 2016

Download

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016

Download

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý IV năm 2016

Download

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2016

Download

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III năm 2016

Download

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2016

Download

Báo cáo tài chính công ty mẹ soát xét 6 tháng đầu năm 2016

Download

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2016

Download

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II năm 2016

Download

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2016

Download

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2016

Download

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I năm 2016

Download

Báo cáo tài chính công ty mẹ kiểm toán năm 2015

Download

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015

Download

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015 (tiếng anh)

Download

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2015

Download