Tài liệu

Tên tài liệu Ngày update Download

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi

Download

Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính

Download

QĐ HĐQT về việc không thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP Đầu tư xây dựng Đức Long Gia Lai

Download

Quyết định HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty CP trồng rừng và cây công nghiệp Đức Long Gia Lai

Download

Quyết định HĐQT về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đức Long Dung Quất.

Download

Quyết định HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Đầu tư xây dựng Đức Long Gia Lai

Download

CBTT bổ sung HỒ SƠ ĐHĐCĐ thường niên 2018

Download

QĐ HĐQT về việc thông qua các Hồ sơ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Download

QĐ HĐQT về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Đồng Phú Hưng

Download

CBTT về việc nhận Đơn từ nhiệm TV HĐQT của ông Nguyễn Đình Trạc

Download

Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Download

QĐ HĐQT về việc nhận chuyển nhượng CP Công ty ĐT&PT Điện năng Đức Long Gia Lai

Download

Báo cáo giao dịch CP của cổ đông nội bộ: Trần Cao Châu

Download

Báo cáo giao dịch CP của cổ đông nội bộ: Nguyễn Trung Kiên

Download

Báo cáo kết quả giao dịch CP của CĐ nội bộ: Bùi Pháp

Download

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Download

CBTT QĐ HĐQT về ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Download

Báo cáo về tình hình sử dụng vốn từ ngày 13/2/2017 đến ngày 31/12/2017 liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2017

Download

QĐ HĐQT về việc tăng vốn góp tại CTCP Trồng rừng và Cây công nghiệp Đức Long Gia Lai

Download

VSD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Download