Tài liệu

Tên tài liệu Ngày update Download

Công bố BCTC soát xét bán niên 2017 phát hành thay thế và kèm giải trình

Download

Giải trình số liệu BCTC soát xét bán niên 2017

Download

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng 2017

Download

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi

Download

Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán

Download

Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc

Download

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Download

Góp vốn Công ty cổ phần DLG CY Việt Nam

Download

Quyết định của HĐQT về việc góp vốn vào CTCP Đầu tư và KD Bất động sản Đức Long Gia Lai

Download

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 29

Download

Công bố thông tin Nghị quyết thành lập chi nhánh

Download

Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng BKS

Download

Công bố thông tin bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2020

Download

Thông báo mời họp ĐHCĐ 2017

Download

Giải trình chênh lệch LNST năm 2016 so với năm 2015 và chênh lệch LNST trước và sau kiểm toán

Download

VSD: thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Download

Nghị quyết của HĐQT ngày 14/3/2017 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Download

Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2017

Download

Nghị quyết của HĐQT ngày 14/3/2017 về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần CTCP Dịch vụ Bảo vệ Đức Long Gia Lai

Download