Tài liệu

Tên tài liệu Ngày update Download

Công văn giải trình liên quan đến BCTC kiểm toán năm 2018

Download

Quyết định cưỡng chế của cơ quan thuế số 1140/QĐ-CT ngày 26/3/2015 và giải trình chậm CBTT

Download

Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Download

Về việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Download

UBCK chấp thuận gia hạn thời gian CBTT BCTC năm 2019

Download

Báo cáo giao dịch CP của Tổng Giám đốc: Nguyễn Trung Kiên

Download

DLG: đã nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế

Download

Quyết định của Cục thuế tỉnh Gia Lai về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Download

Quyết định HĐQT việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn với các doanh nghiệp và người có liên quan

Download

Công văn giải trình liên quan đến BCTC quý 4 năm 2018

Download

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi

Download

Tổng Giám đốc đăng ký mua cổ phiếu: Nguyễn Trung Kiên

Download

Báo cáo giao dịch CP của Tổng Giám đốc: Nguyễn Trung Kiên

Download

Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Đức Long Đà Nẵng

Download

Ông Đào Đức Hạnh thôi giữ chức danh TV HĐQT từ ngày 29/12/2018

Download

Tổng Giám đốc đăng ký mua cổ phiếu: Nguyễn Trung Kiên

Download

Báo cáo thay đổi sở hữu CĐ lớn: PYN ELITE FUND (Bản đính chính)

Download

Báo cáo thay đổi sở hữu CĐ lớn: PYN ELITE FUND

Download

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 31

Download

HSX quyết định về việc thay đổi niêm yết

Download