Tài liệu

Tên tài liệu Ngày update Download

CBTT thay đổi số lượng CP đang lưu hành

Download

Báo cáo kết quả phát hành CP trả cổ tức năm 2017

Download

QĐ HĐQT thông qua kết quả phát hành CP trả cổ tức năm 2017, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung

Download

QĐ HĐQT về việc thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Download

Thông báo của HSX về ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu

Download

Thông báo của VSD về ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu

Download

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017

Download

QĐ HĐQT về ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu

Download

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn: PYN ELITE FUND (NON-UCITS)

Download

Công văn giải trình liên quan đến BCTC soát xét 6 tháng năm 2018

Download

Quyết định HĐQT về việc mua CP tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai khi thực hiện cổ phần hóa thành CTCP Cà phê Gia Lai

Download

Quyết định HĐQT về việc mua CP tại Công ty TNHH MTV Chè Biển Hồ khi thực hiện cổ phần hóa thành CTCP Chè Biển Hồ

Download

QĐ HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành CP để trả cổ tức năm 2017

Download

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi

Download

Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính

Download

QĐ HĐQT về việc không thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP Đầu tư xây dựng Đức Long Gia Lai

Download

Quyết định HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty CP trồng rừng và cây công nghiệp Đức Long Gia Lai

Download

Quyết định HĐQT về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đức Long Dung Quất.

Download

Quyết định HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Đầu tư xây dựng Đức Long Gia Lai

Download

CBTT bổ sung HỒ SƠ ĐHĐCĐ thường niên 2018

Download