Tài liệu

Tên tài liệu Ngày update Download

Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính

Download

Thông báo giao dịch cổ phiếu người nội bộ: Bùi Pháp

Download

QĐ HĐQT về việc phân công nhiệm vụ các TV HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022

Download

Bổ sung Hồ sơ trình tại ĐHĐCĐ TN năm 2019 (lần 2)

Download

Bổ sung Hồ sơ trình tại ĐHĐCĐ TN năm 2019

Download

Hồ sơ trình tại ĐHĐCĐ TN năm 2019

Download

Báo cáo thay đổi sở hữu CĐ lớn: PYN ELITE FUND

Download

Báo cáo thay đổi sở hữu CĐ lớn: PYN ELITE FUND

Download

Thông báo của HSX về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2019

Download

Thông báo của VSD về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2019

Download

Quyết định HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Download

Công văn giải trình liên quan đến BCTC quý 1 năm 2019

Download

Công văn giải trình liên quan đến BCTC kiểm toán năm 2018

Download

Quyết định cưỡng chế của cơ quan thuế số 1140/QĐ-CT ngày 26/3/2015 và giải trình chậm CBTT

Download

Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Download

Về việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Download

UBCK chấp thuận gia hạn thời gian CBTT BCTC năm 2019

Download

Báo cáo giao dịch CP của Tổng Giám đốc: Nguyễn Trung Kiên

Download

DLG: đã nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế

Download

Quyết định của Cục thuế tỉnh Gia Lai về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Download