Tài liệu

Tên tài liệu Ngày update Download

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi

Download

Thông báo về việc làm mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông: Đào Duy Anh

Download

CBTT QĐ HĐQT về việc tham gia góp vốn và ủy quyền người quản lý vốn góp tại Công ty Cổ phần Điện mặt trời DLG Ninh Thuận

Download

CBTT giải trình về việc hồi tố số liệu năm 2016 trên BCTC riêng lẻ, hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2017 phát hành lại và BCTC riêng lẻ, hợp nhất quý 3/2017

Download

CBTT công văn giải trình thay thế về việc phát hành BCTC soát xét bán niên 2017

Download

Công bố BCTC soát xét bán niên 2017 phát hành thay thế và kèm giải trình

Download

Giải trình số liệu BCTC soát xét bán niên 2017

Download

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng 2017

Download

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi

Download

Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán

Download

Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc

Download

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Download

Góp vốn Công ty cổ phần DLG CY Việt Nam

Download

Quyết định của HĐQT về việc góp vốn vào CTCP Đầu tư và KD Bất động sản Đức Long Gia Lai

Download

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 29

Download

Công bố thông tin Nghị quyết thành lập chi nhánh

Download

Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng BKS

Download

Công bố thông tin bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2020

Download

Thông báo mời họp ĐHCĐ 2017

Download

Giải trình chênh lệch LNST năm 2016 so với năm 2015 và chênh lệch LNST trước và sau kiểm toán

Download