Tài liệu

Tên tài liệu Ngày update Download

Tổng Giám đốc đăng ký mua cổ phiếu: Nguyễn Trung Kiên

Download

Báo cáo giao dịch CP của Tổng Giám đốc: Nguyễn Trung Kiên

Download

Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Đức Long Đà Nẵng

Download

Ông Đào Đức Hạnh thôi giữ chức danh TV HĐQT từ ngày 29/12/2018

Download

Tổng Giám đốc đăng ký mua cổ phiếu: Nguyễn Trung Kiên

Download

Báo cáo thay đổi sở hữu CĐ lớn: PYN ELITE FUND (Bản đính chính)

Download

Báo cáo thay đổi sở hữu CĐ lớn: PYN ELITE FUND

Download

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 31

Download

HSX quyết định về việc thay đổi niêm yết

Download

HSX thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch CP thay đổi niêm yết

Download

Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 10

Download

Báo cáo thay đổi sở hữu CĐ lớn: PYN ELITE FUND

Download

Báo cáo thay đổi sở hữu CĐ lớn: PYN ELITE FUND

Download

CBTT thay đổi số lượng CP đang lưu hành

Download

Báo cáo kết quả phát hành CP trả cổ tức năm 2017

Download

QĐ HĐQT thông qua kết quả phát hành CP trả cổ tức năm 2017, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung

Download

QĐ HĐQT về việc thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Download

Thông báo của HSX về ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu

Download

Thông báo của VSD về ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu

Download

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017

Download