Tài liệu

Tên tài liệu Ngày update Download

Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc

Download

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Download

Góp vốn Công ty cổ phần DLG CY Việt Nam

Download

Thông báo bầu lại chức danh Ban kiểm soát

Download

Thông báo mời họp ĐHCĐ 2017

Download

Giải trình chênh lệch LNST năm 2016 so với năm 2015 và chênh lệch LNST trước và sau kiểm toán

Download

VSD: thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Download

Nghị quyết của HĐQT ngày 14/3/2017 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Download

Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2017

Download

Nghị quyết của HĐQT ngày 14/3/2017 về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần CTCP Dịch vụ Bảo vệ Đức Long Gia Lai

Download

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Download

Giấy chứng nhận doanh nghiệp thay đổi lần thứ 28

Download

Gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2017

Download

Quyết định của HĐQT ngày 28/02/2017 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Download

Quyết định thay đổi niêm yết

Download

Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

Download

Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung lần thứ 09

Download

Công bố thông tin thay đổi số lượng biểu quyết đang lưu hành

Download

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Download