Đối tác chiến lược

Bảng quảng cáo

Bảng quảng cáo

Bảng quảng cáo

Bảng quảng cáo

Bảng quảng cáo

Bảng quảng cáo

Bảng quảng cáo

Bảng quảng cáo

Bảng quảng cáo

Ngành khai thác than - khoáng sản trong 8 tháng đầu năm 2009

Trong 8 tháng, khối lượng bốc đất đá đạt trên 130,1 nghìn m3, bằng 80,0% kế hoạch năm, tăng 0,4% so với cùng kỳ; mét lò đào mới 193,5 nghìn m3, bằng 62% kế hoạch năm nhưng tăng 15,1% so với cùng kỳ. Khai thác than sạch tháng 8 ước đạt 3,24 triệu tấn, bằng 87,1% so với tháng 7; tính chung 8 tháng ước đạt 27,6 triệu tấn, tăng 2,2% so với cùng kỳ.

Trong 8 tháng đầu năm, ngành than đã cung cấp cho các hộ trong nước ước đạt 12,79 triệu tấn, tăng 5,0% so với cùng kỳ, chủ yếu do cung cấp cho các hộ xi măng (2,48 triệu tấn, tăng 12,8%) và hộ đạm (0,38 triệu tấn, tăng 16,4%) tăng cao; cung cấp cho các hộ còn lại giảm so với cùng kỳ (hộ điện đạt 4,01 triệu tấn, giảm 6,8%; hộ giấy giảm 2,0%).

Xuất khẩu than ước đạt 15,36 triệu tấn, tăng 10,7% so với cùng kỳ. Lượng tồn kho tính đến ngày 20/8 khoảng 4,2 triệu tấn, trong đó: than cục 0,5 triệu tấn; do không tiêu thụ được than cám nên lượng tồn kho tăng lên gần 3,7 triệu tấn.

Giá xuất khẩu các loại khoáng sản trên thị trường thế giới trong tháng 8 tiếp tục giảm đã ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và tiêu thụ khoáng sản. Một số loại khoáng sản khai thác và chế biến 8 tháng giảm mạnh so với cùng kỳ như: quặng sắt giảm 89,0%; thiếc thỏi giảm 58,0%; kẽm thỏi giảm 25,0%, ferô các loại giảm 21,0%...

                                                                                                (Theo Cục XTTM)

[ Quay lại ]