Thông tin gửi đến quý cổ đông, nhà đầu tư về tình hình hoạt động công ty

DLG xin thông tin cụ thể để cổ đông, nhà đầu tư nắm bắt và yên tâm về hoạt động của doanh nghiệp: 

Theo kết quả kiểm toán báo cáo tình chính 6 tháng của DLG, kiểm toán khẳng định báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của công ty và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2019. 

Về các vấn đề kiểm toán đã lưu ý trong báo cáo tài chính, công ty khẳng định mọi hoạt động đều đang diễn ra bình thường, ổn định, dòng lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh nhiều năm gần đây vẫn dương.

Tuy nhiên, trong tiến trình phát triển nhanh và bền vững, để đảm bảo yêu cầu phù hợp với tình hình phát triển trong giai đoạn mới, công ty đang tiến hành cơ cấu lại hoạt động bao gồm: Cơ cấu ngành nghề, cơ cấu nhân sự và cơ cấu tài chính. Do đó, công ty đang thống nhất lại với các ngân hàng về việc cơ cấu kéo giãn nợ gốc, giảm một phần lãi vay để đảm bảo nguồn lực cho công ty đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. 

HĐQT vẫn luôn kiên định với mục tiêu và chiến lược đề ra, tiếp tục tích cực đưa ra các phương án  kinh doanh phù hợp để thúc đẩy hiệu quả trong thời gian tới. 
DLG