Tập đoàn ĐLGL họp sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2016

“Trong giai đoạn đất nước đang hội nhập sâu sắc với hàng loạt hiệp định được ký kết, đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với chúng ta. Đề nghị Lãnh đạo các công ty thành viên nắm chắc cơ hội, phát triển lĩnh vực thế mạnh, đồng thời, có biện pháp giữ hoạt động ổn định trước thách thức, đảm bảo kết quả kinh doanh luôn đạt mức tăng trưởng cao”- Ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ĐLGL chỉ đạo tại cuộc họp Sơ kết kết quả SXKD 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.  

Ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT chỉ đạo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện các công ty thành viên báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm. Theo đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của HĐQT Tập đoàn và sự hỗ trợ nguồn vốn từ công ty mẹ, các công ty thành viên đều ghi nhận mức doanh thu ổn định, cơ bản hoàn thành nghĩa vụ nộp khoán về cho Tập đoàn, đặc biệt Công ty CP Dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai nhiều năm liền đều ghi nhận kết quả tăng tưởng ấn tượng.   

Bên cạnh biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua, Lãnh đạo Tập đoàn cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động, trong công tác chỉ đạo điều hành của các công ty và đề ra phương hướng giúp các công ty thành viên sớm tháo gỡ, khắc phục.  

Dựa trên nền tảng kết quả 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm 2016, các công ty thành viên cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa, đẩy mạnh hoạt động SXKD, đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch năm đã đề ra.