Tập đoàn Đức Long Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2018

Sáng ngày 08/10, Tập đoàn Đức Long Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư 9 tháng năm 2018 và triển khai kế hoạch 3 tháng cuối năm 2018. 

Tại cuộc họp, sau khi nghe Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn, Ban Giám đốc các công ty thành viên báo cáo tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh 9 tháng qua, ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn chỉ đạo các công ty tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hoạt động sản xuất, kinh doanh 3 tháng cuối năm, phấn đấu đạt kế hoạch đề ra. 

Đối với các dự án cơ sở hạ tầng, năng lượng, bất động sản… đang trong quá trình đầu tư, triển khai, Chủ tịch yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, đốc thúc hoàn thiện để đưa vào khai thác, sử dụng.